betonisampo-logo

Ihan omassa elementissään.

SiriusPro Oy -logo

Betonipumppauksen toimitusehdot

Betonipumppauksen pakkasraja on -15 °C

Soveltamisala

Betonipumppauksissa noudatetaan Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT 2000) sekä näitä Betonipumppauksen toimitusehtoja, mikäli erikseen ei kirjallisesti toisin sovita. Nämä toimitusehdot liittyvät Betonintoimitusten ehtoihin.

Ostajan velvollisuudet

Ostaja vastaa pumppaustyön suunnittelusta, työnjohdosta ja valvonnasta. Ostaja vastaa pumppaustyöhön liittyvistä luvista ja tarvittavista liikennejärjestelyistä. Ostaja suojaa rakenteet ja kohteet sekä ilmoittaa niistä etukäteen betoninpumppaajalle. Ostaja vastaa pumppaustyöhön liittyvistä aputöistä ja tarvikkeista. Myyjä / betoninpumppaaja saa jättää pumpun puhdistusjätteet vain tilaajan osoittamaan paikkaan työmaalla. Ostaja suorittaa pumppaustyön vaatimien erillisten putkilinjojen rakentamisen, siirrot ja purkamisen sekä putkien puhdistamisen työn jälkeen betonipumppaajan antamien teknisten ohjeiden mukaisesti. Myyjä vastaa ohjeiden asianmukaisuudesta. Ostaja kuittaa pumppaustyön suoritetuksi myyjän työilmoitukseen.

Myyjää koskevat määräykset

Ennen pumppauksen aloittamista ostaja ja myyjä laativat yhdessä betonipumpun pystytyspöytäkirjan, jonka osapuolet allekirjoittavat. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan vastaanottajalle havaitsemistaan pumppaustyötä vaarantavista tai muuta vahingonvaaraa aiheuttavista puutteista. Myyjällä on oikeus kieltäytyä pumppaustyöstä kirjallisesti tai keskeyttää se, mikäli vastaanottaja ei poista vahingonvaaraa aiheuttavia puutteita. Betonipumpun käyttämisestä sopimuksesta poiketen on sovittava aina erikseen.

Toimituksen myöhentäminen tai peruuttaminen

Ostaja voi korvauksetta, myyjän välimyyntivarauksin, siirtää toimituksen myöhemmäksi kuutta (6) tuntia ennen sovittua toimitusajankohtaa tai peruuttaa sen sovittua toimitusta edeltävänä päivänä viimeistään klo 14.00 mennessä.